Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Stena Recycling Sp. z o.o.

I. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia oznaczają:

1) Baza Danych – podstrona Serwisów stanowiąca istotną ich część oraz zawierająca zbiór danych i innych materiałów dotyczących gospodarki odpadami oraz rozwiązań i usług z tego zakresu zgromadzonych wedle określonej systematyki i dostępnych w Serwisie środkami elektronicznymi,

2) Regulamin – niniejszy regulamin,

3) Serwisy – serwisy internetowe Dostawcy dostępny pod adresem www.stenrecycling.pl, www.stenaekostacja.pl. oraz www.stenaautozlom.pl,

4) Spółka – Stena Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000027111 , o kapitale zakładowym w wysokości 8 000 000,- PLN, NIP 527-23-46-985, tel. +48 22 520 27 00 adres elektroniczny: poland@stenarecycling.com,

5) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisów na zasadach określonych w Regulaminie,

6) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisów.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisów oraz świadczenia Usług w ramach Serwisów.

2. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do usług świadczonych drogą elektroniczną, usług telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, których dostawcą lub udostępniającym nie jest Spółka, ale osoba trzecia, z którą Użytkownik zawarł umowę o ich świadczenie lub faktycznie z nich korzysta.

3. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisów.

III. Rodzaje i zakres Usług świadczonych w ramach Serwisów

1. Spółka zobowiązuje się do świadczenia Usług w ramach Serwisów w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Spółka świadczy w ramach Serwisów następujące Usługi:

1) korzystanie z Bazy Danych lub jej części w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z zawartością Serwisów,

2) umożliwienia nawiązania i utrzymania przez Użytkownika kontaktu ze Spółką,

3) wyszukiwania jednostek organizacyjnych Spółki oraz dojazdu do nich,

4) korzystania z gier edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami (www.stenaekostacja.pl),

5) Kalkulacji emisji dwutlenku węgla przez wymienione czynniki (www.stenarecycling.pl)

6) dokonywania orientacyjnej wyceny pojazdów samochodowych dla celów ich przekazywania jako odpadów do demontażu lub zbiórki (www.stenaautozlom.pl).

3. Dane lub inne materiały zgromadzone w Serwisach, w tym w Bazie Danych lub jej częściach, nie stanowią propozycji zawarcia umowy, w szczególności zaproszenia do zawarcia umowy, zaproszenia do składania ofert, ani oferty Spółki.

IV. Warunki korzystania z Serwisów

1. Korzystanie ze Serwisów i/lub Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) przeglądarki Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 lub nowszej,

2) przy włączonej obsłudze ActiveX lub appletów, języka JavaScript i Cookies, ramek i stylów CSS, okien wyskakujących (pop-upwindows).

2. Korzystając ze Serwisów i/lub Usług Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, postanowień Regulaminu.

3. Zakazane jest korzystanie z Serwisów i/lub Usług z naruszaniem przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, postanowień Regulaminu, a w szczególności:

1) korzystania w sposób uniemożliwiający lub zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2) naruszanie praw, dóbr lub interesów Spółki lub osób trzecich,

3) podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisach niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji chronionych tajemnicą lub nieprzeznaczonych dla Użytkownika, usuwanie lub obchodzenie zastosowanych zabezpieczeń,

4) dostarczanie lub przekazywanie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu,

5) korzystania w sposób uciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Spółki, z naruszeniem ich praw lub dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i majątkowych,

6) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisów poza zakresem dozwolonego własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

7) posługiwanie się fałszywymi lub cudzymi danymi osobowymi (bez odpowiedniego umocowania), podawanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych w związku z zawieraniem, wykonywaniem, rozwiązywaniem umów lub odstępowaniem od nich, lub korzystaniem z Usług,

8) zawieranie, wykonywanie, rozwiązywanie Umów lub odstępowanie od nich w przypadku braku zdolności do czynności prawnych lub bez odpowiedniego umocowania.

4. Korzystając z Serwisów i/lub Usług Użytkownik czyni to we własnym imieniu. Jeżeli korzystając z Serwisów i/lub Usług Użytkownik dokonuje jakiś czynności za lub w imieniu osób trzecich lub na rzecz osób trzecich – w szczególności podaje ich dane osobowe, wyraża określoną zgodę, zawiera, rozwiązuje lub odstępuje od umowy – musi mieć do tego odpowiednie umocowanie.

5. Korzystanie z Serwisów i/lub Usług jest możliwe bez dokonywania przez Użytkownika rejestracji, ale po akceptacji Regulaminu.

6. Korzystanie z niektórych Usług może być jednak uzależnione od akceptacji przez Użytkownika:

1) zaznaczonych w zawartości Serwisów szczególnych warunków ich świadczenia stanowiących integralną część Regulaminu – poprzez wyrażenie zgody za pomocą wyboru odpowiedniej opcji, i

2) udostępnienia danych Użytkownika (w tym danych osobowych Użytkownika lub osób reprezentujących Użytkownika), jeżeli jest to niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania Serwisów (w szczególności w zakresie zawierania, wykonywania Umów), właściwości Usługi albo wynika z odrębnych przepisów prawa. W przypadku odmowy udostępnienia danych (w tym danych osobowych) Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, zawarcia i/lub wykonania Umowy. Spółka zastrzega sobie – pod wskazanym wyżej rygorem – prawo do żądania od Użytkownika telefonicznego lub pisemnego potwierdzenia kompletności i prawdziwości podanych danych (w tym danych osobowych) jeżeli jest to niezbędne we wskazanych wyżej celach.

7. Prawa wyłączne lub bezwzględne prawa podmiotowe do przedmiotów tych praw udostępnianych w ramach Serwisów, w szczególności prawa autorskie lub pokrewne, prawa do baz danych, oznaczeń indywidualizujących, wyróżniających lub geograficznych, nazw produktów lub usług podlegają ochronie prawnej i przysługują Spółce lub osobom trzecim, z którymi Spółka zawarła stosowne umowy.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Umowa o świadczenie Usług, której integralną część stanowi Regulamin zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji Regulaminu. Akceptacja taką będzie uważana również za wyrażoną jeżeli Użytkownik rozpocznie korzystanie z Serwisów po zapoznaniu się w zawartości Serwisów z informacją o takiej formie akceptacji Regulaminu. W interesie Użytkownika zalecamy zapoznanie się z Regulaminem.

2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w każdej chwili i bez wskazania przyczyn poprzez złożenie Spółce wypowiedzenia w treści wiadomości e-mail wysłanej na adres poland@stenarecycling.com, a rozwiązanie umowy następuje po otrzymaniu przez Spółkę takiej wiadomości, ale nie później niż po upływie 14 dni od dnia, w którym Spółka miała możliwość zapoznania się z jej treścią.

3. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w każdej chwili i bez wskazania przyczyn poprzez złożenia wypowiedzenia w treści wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, a rozwiązanie umowy następuje po otrzymaniu przez Użytkownika takiej wiadomości, ale nie później niż po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik miał możliwość zapoznania się z jej treścią.

VI. Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek problemów z korzystaniem z Serwisów, w tym ze świadczeniem Usług, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać Spółki pocztą elektroniczną: e-mail poland@stenarecycling.com, lub telefonicznie: nr +48 22 520 27 00 , lub listownie: Stena Recycling Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa W reklamacji należy krótko podać jej przyczynę oraz żądanie Użytkownika z nią związane. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona, a Użytkownik zostanie zawiadomiony o stanowisku w jej przedmiocie w formie, w jakiej reklamacja została złożona, w terminie 14 dni roboczych.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe.

1. Spółką zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania umowy o świadczenie Usług w dowolnym czasie zastrzeżeniem pkt VII.2.

2. Użytkownicy będą zawiadomieni o zmianie Regulaminu z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez zawiadomienie w Serwisie wraz z treścią zmienionego regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże ich, jeżeli nie wypowiedzieli umowy o świadczenie Usług.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz udostępniany nieodpłatnie Użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2013


AutoZłom lokalizacje i usługi

Weceń swoje auto online i sprawdz ile mozesz zyskać ze STENA AutoZłom. Wyceń auto

Dowiedz się jakie używane części samochodowe są w tej chwili dostępne w STENA AutoZłom. Części samochodowe