Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp.  z o.o.

Co zawiera niniejszy dokument ?

Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych („Polityka”) w domenach: stenarycycling.pl, stenaekostacja.pl, stenaautozłom.pl („Serwisy”).

Polityka określa zasady ochrony prywatności użytkowników Serwisów w związku z przetwarzaniem w ramach Serwisów danych (w tym danych osobowych), także dla celów świadczenia użytkownikom usług drogą elektroniczną.

Jeżeli Serwis zawiera odnośniki do stron internetowych osób trzecich lub inne przekazy osób trzecich umożliwiające dotarcie do ich stron internetowych prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies stosowaną przez te osoby trzecie, gdyż Polityka nie ma od nich zastosowania. Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za zachowanie prywatności na takich stronach.

Kto jest administratorem Serwisów i danych przetwarzanych w ramach Serwisów ?

Administratorem Serwisów i administratorem danych o użytkownikach przetwarzanych w ramach Serwisów jest Stena Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000027111 , o kapitale zakładowym w wysokości 8 000 000,- PLN, NIP 527-23-46-985 („Spółka”).

Jakie dane, w jakich celach i przez jaki czas są przetwarzane w ramach Serwisów ?

Serwisy przetwarzają automatycznie zapytania HTTP kierowane do serwerów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący („Dane przetwarzane automatycznie”):

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
 • dla zapewnienia polepszenia jakości Serwisów przetwarzamy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Analizujemy pliki z logami w celach diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz pomocniczego administrowania Serwisami. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Dane przetwarzane automatycznie:

 • są przetwarzane przez czas nieokreślony i wykorzystywane w celu administrowania Serwisami, diagnozowania problemów związanych z pracą systemu obsługującego Serwisy, analizowania naruszeń bezpieczeństwa, badań i analiz statystycznych ruchu w Serwisach oraz zachowań lub preferencji użytkowników w celu polepszenia jakości usług lub funkcjonowania Serwisów,
 • nie są zestawiane z danymi osobowymi użytkowników, z wyjątkiem przypadku, kiedy następuje przetwarzanie danych osobowych (patrz poniżej: Czy, kiedy, jakie, w jakich celach i przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe użytkowników ?),

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu kontaktu. w przypadku stenaautozlom.pl informacje te będą przetwarzane w celu świadczenia usługi transportowej. Przechowywane będą przez okres nieokreślony – będą to informacje takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon, adres email.

 • są udostępniane osobom trzecim (np. adres IP) jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub jako zbiorcze zestawienia statystyczne .

GOOGLE nie udostępnia informacji osobom trzecim, chyba że otrzymało na to zgodę osób, których informacje te dotyczą

Czy, kiedy, jakie, w jakich celach i przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe użytkowników ?

Serwisy mogą przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

 • które zostały przez niego podane i co do których wyraził on zgodę na ich przetwarzanie w określonym zakresie i celu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza w Serwisie („Dane Podane”),
 • niezbędne ze względu na realizację usprawiedliwionych celów Spółki tj. w celu:
  • nawiązania lub utrzymania kontaktu z użytkownikiem z wykorzystaniem odpowiednego do tego celu formularza w Serwisie (w tym odpowiedzi na jego prośby o kontakt i/lub zapytania): imię i nazwisko, adresy poczty elektronicznej („Dane Kontaktowe”),
  • marketingu produktów lub usług Spółki, co obejmuje Dane Kontaktowe lub dane pochodzące z innego odpowiednego do tego celu formularza w Serwisie („Dane Marketingowe”),
  • niezbędne ze względu na świadczenie użytkownikowi usług drogą elektroniczną tj. („Dane Usługowe”) tj.:
   • do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z użytkownikiem z wykorzystaniem odpowiednego formularza w Serwisie tj. Dane Kontaktowe, nr PESEL (lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zameldowania lub do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zameldowania, dane niezbędne do weryfikacji podpisu elektronicznego,
   • inne dane osobowe, podanie których jest niezbędne w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z użytkownikiem ze względu na właściwości świadczonej w ramach Serwisów usługi lub sposób jej rozliczania

- („Dane Kontraktowe”),

 • ze względu na rozliczenie świadczonej w ramach Serwisów usługi lub dochodzenie roszczeń z tytułu płatności za skorzystanie z usługi („Dane Rozliczeniowe”),
 • do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi w ramach Serwisów i ew. ustalenia odpowiedzialności użytkownika, w przypadku uzyskania przez Spółkę wiadomości o takim niedozwolonym korzystaniu („Dane Kontrolne”),
 • charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej w ramach Serwisów tj. oznaczenia identyfikujące użytkownika nadane na podstawie Danych Kontaktowych lub Kontraktowych lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej w ramach Serwisów lub o skorzystaniu z takiej usługi („Dane Eksploatacyjne”).

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Ich przetwarzanie następuje bez jego zgody w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa lub na podstawie zgody użytkownika. Jednakże w przypadku nieudostępnienia przez użytkownika Danych Kontaktowych lub Kontraktowych Spółka może odmówić świadczenia usługi w ramach Serwisów, jeżeli podanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usług lub właściwości usługi albo wynika z odrębnych ustaw.

Powyższe dane osobowe użytkownika są przetwarzane:

 • Dane Podane, Kontaktowe lub Marketingowe przez czas nieokreślony – nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu na który pozwalają przepisy prawa lub zgoda użytkownika,
 • Dane Usługowe do czasu zakończenia korzystania przez niego z usługi w ramach Serwisów – jednakże po zakończeniu świadczenia usługi Spółka może przetwarzać:
  • te Dane Usługowe, które są niezbędne dla realizacji celów określonych dla Danych Rozliczeniowych, Kontrolnych lub dopuszczone na podstawie odrębnych ustaw lub umów,
  • zestawienia Danych Eksploatacyjnych do celów reklamy badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem ich wyników dla polepszenia jakości usług, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, w tym określi czy mogą one zawierać oznaczenia identyfikujące użytkownika, czy też być anonimowe.

Czy dane osobowe są udostępniane osobom trzecim ?

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

 • po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na taką operację,
 • jeżeli obowiązek udostępnienie tych danych wynika z przepisów prawna.

Za udostępnienie nie jest uważane powierzenie przez Spółkę innemu podmiotowi w drodze umowy przetwarzania danych. Informujemy, że Spółka powierza stałe lub doraźnie przetwarzanie danych takim podmiotom zgodnie z zakresem i celami ich przetwarzania.

Kiedy wyrażana jest przez użytkownika zgoda na przesyłanie informacji handlowych ?

Przesyłanie niezamówionych informacji handlowych Spółki skierowanej do oznaczonego użytkownika-odbiory będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej następuje za jego zgodą.

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli użytkownik-odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny (w tym poprzez odpowiedni formularz w Serwisie).

Co to jest plik cookie oraz czy i w jakich celach Spółka wykorzystuje cookies w Serwisach?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane i zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika za pomocą którego korzysta on z Serwisów, które może być odczytane przy każdorazowym połączeniu się tego urządzenia z serwerami. Pozwalają one na rozpoznawanie urządzenia użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają ułatwiać korzystanie z Serwisu lub dostosowywać go do preferencji użytkownika. Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Serwisy wykorzystują następujące pliki cookies, które nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich w celu i w czasie:

Nazwa Rodzaj Klucz Cel i zawartość Czas
cookbar trwały cookbar Zapamiętuje zamknięcie paska
z informacją o plikach cookie
1 rok
WordPress sesyjny wordpress_test_cookie Sprawdza, czy użytkownik ma włączoną obsługe cookies Do końca sesji

Serwisy wykorzystują następujące pliki cookies w ramach usługi Google Analytics świadczonej przez Google Inc. w celu tworzenia statystyk serwisów internetowych i są przekazywane i przetwarzane przez Google Inc. w celu iw czasie:

 • monitorowanie ruchu w Serwisach;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej z Serwisów dla polepszenia jakości ich pracy;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników Serwisów;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

 

Nazwa Rodzaj Klucz Cel i zawartość Czas
Google Analytics Trwały _umta Rozpoznanie użytkownika
i sesji
2 lata
Google Analytics Sesyjny _umtb Rozpoznawanie nowych sesji użytkownika 30 minut od rozpoczęcia sesji
Google Analytics Sesyjny _umtc Ustalenie czy użytkownik już był w Serwisie Do końca sesji
Google Analytics Trwały _umtz Ustalanie rodzaju połączenie z Serwisem 6 miesięcy od początku sesji lub odświeżenia strony

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy odesłań do serwisów osób trzecich zamieszczone w Serwisach mogą zwierać pliki cookies, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania opublikowanymi przez osoby trzecie.

Kto decyduje o tym, że pliki cookies są zapisywane i odczytowane w urządzeniu użytkownika ?

Tylko użytkownik decyduje o tym, czy wyraża zgodę, aby pliki cookies były zapisywane w jego urządzeniu i był do nich dostęp. Zgoda powyższa będzie uważana także za udzieloną za pomocą ustawień przez użytkownika oprogramowania zainstalowanego w jego urządzeniu lub konfiguracji usługi.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na pliki cokkies może je dezaktywować lub całkowicie wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

W jaki sposób skontaktować się z Wydawnictwem?

Wszystkich użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące ochrony ich prywatności w ramach Serwisów lub Polityki lub ich naruszeń prosimy o ich wysłanie pod adres poland@stenarecycling.com


AutoZłom lokalizacje i usługi

Weceń swoje auto online i sprawdz ile mozesz zyskać ze STENA AutoZłom. Wyceń auto

Dowiedz się jakie używane części samochodowe są w tej chwili dostępne w STENA AutoZłom. Części samochodowe